Skorzystaj z dofinansowania

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego oraz sprzętu rehabilitacyjnego
(NFZ, PCPR / MOPS, Likwidację barier architektonicznych)

Likwidację barier architektonicznych

Dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier, jeżeli umożliwi to lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

Dofinansowania PFRON

1. na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;

2. na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności;

3. na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania:

 • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
 • usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U z 2015 r. poz. 926).

Dofinansowanie PCPR / MOPS

DOFINANSOWANIE
PCPR / MOPS

Osoby, które mają problem z wpłaceniem udziału własnego lub potrzebują sprzętu, którego cena przekracza kwotę refundacji NFZ, mogą ubiegać się dodatkowe dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), wynoszące nawet do 150% limitu wyznaczonego przez NFZ, np.:

Dofinansowania PCPR

Wózek wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół:

 • NFZ (100%): 1700 zł + PCPR (150%NFZ): 2550 zł = 4250 zł

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym dla dorosłych lub dzieci, składany lub nie, o masie z kołami do 16 kg – dla dorosłych lub o masie do 12 kg – dla dzieci (kwota dofinansowania zależna jest od wagi wózka)

 • NFZ (100%): 2000 zł + PCPR (do 150% NFZ): 3000 zł. = 5000zł
 • NFZ (100%): 4500 zł + PCPR (do 150% NFZ): 6750 zł = 11250 zł

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych

 • NFZ (100%): 3000 zł + PCPR (do 150% NFZ): 4500 zł = 7500 zł

Zlecenie naprawy wyrobu medycznego:

 • NFZ (100%) : 510 zł + PCPR (150%NFZ): 1275zł = 1785 zł
 • NFZ (100%) : 900 zł + PCPR (150%NFZ): 1350zł = 2250 zł

Aby otrzymać takie dodatkowe dofinansowanie, należy złożyć do PCPRu / MOPSu odpowiednie dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania na sprzęt (dostępny w każdym PCPR/MOPS)
 • ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza specjalistę (NFZ)
 • fakturę pro formę lub końcową na dany sprzęt, np. wózek
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Dofinansowanie NFZ

DOFINANSOWANIE NFZ

NA WÓZEK W 4 KROKACH

dofinansowanie na zakup wózka w NFZ osoby dorosłe mogą ubiegać się raz na 4 lata, a dzieci od 3 do 18 r.ż. raz na 3 lata. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skrócenia okresu użytkowania sprzętu*

Dofinansowania NFZ
 1. Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty
 2. ZLECENIE od lekarza specjalisty na odpowiedni wózek
 3. Złożenie zlecenia w firmie GTM
 4. Umówienie na pomiar wózka z konsultantem GTM (TUTAJ)

WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH NA ZLECENIE

REALIZOWANYCH W FIRMIE GTM MOBIL

UWAGA:

Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony został nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, który nie wymaga potwierdzenia w Oddziale NFZ pod warunkiem, że lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia wystawi go za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu (eZWM)!!!

 

Jeżeli uprawnienie pacjenta do danego wyrobu medycznego zostaje potwierdzone za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu (eZWM) przez lekarza lub inną osobę uprawnioną, która zlecenie wystawia (w przychodni, w szpitalu), wówczas pacjent od razu może się udać z potwierdzonym zleceniem do sklepu lub apteki, bez konieczności wizyty w NFZ. Ponadto zlecenie takie może być wystawione i potwierdzone niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.

 

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia.
Istotne zmiany dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności od 1 lipca 2018 r. wprowadzone ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2018 r. poz. 932), m.in. określa możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wózek inwalidzki.