Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych w firmie GTM MOBIL

Od 25 maja 2018 r. są stosowane przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

Rozporządzenie ma chronić podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z jego głównych założeń jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO stosuje się do ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Także w firmie GTM MOBIL M -T T.Walisiewicz.Sp. Komandytowa dostosowaliśmy się do Rozporządzenia, dlatego dokonaliśmy niezbędnych zmian organizacyjnych oraz powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który będzie służył Państwu pomocą we wszystkich kwestiach dotyczących danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych w naszej Firmie.

Kto jest administratorem danych osobowych ?GTM MOBIL M-T T.Walisiewicz Sp.Komandytowa
z siedzibą w Warszawie 03-195, ul. Dorodna 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000504589, NIP 524-27-68-598
Jak można skontaktować się z Administratorem
lub Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych ?

Elektronicznie:

pod adresem e-mail:

iod@gtmmobil.com.pl

Telefonicznie:

+ 48 500 072 097 lub  +48 535 432 844

Pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:

Warszawa 03-195, ul. Dorodna 16, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

W szczególnych sprawach, zwłaszcza takich, które dotyczą nieprawidłowości w przetwarzaniu danych można skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Firmy:
na adres e-mail: iod@gtmmobil.com.pl

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych Firma przetwarza dane osobowe?

W celu zawarcia i wykonania zamówienia ( art. 6 ust. 1 lit.b RODO) ;

Do wewnętrznych celów administracyjnych Firmy, m.in. do realizowania składanych przez Państwa wniosków NFZ, rozpatrywaniu reklamacji, serwisach, archiwizacji zamówień.

Do marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych; podstawą prawną jest realizacja uzasadnionego interesu Firmy GTM.

Do marketingu bezpośredniego produktów i usług; podstawą prawną jest udzielona zgoda.

Jakie dane
są przetwarzane?

Dane identyfikujące osobę: PESEL / NIP, imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adresowe i teleadresowe.

Dane wrażliwe: kod i rozpoznanie choroby.

Jak długo
przechowujemy dane?

Do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących Umów zawartych z Firmą GTM.

Do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych .

Do momentu wycofania zgody, jeśli wcześniej była przez Pana/Panią wyrażona.

W celach archiwizacyjnych dla potrzeb własnych firmy GTM.

Komu i dlaczego Firma przekazuje dane?

Podmiotom, z którymi Firma współpracuje w celu możliwości zrealizowania zamówienia.
Z kategorii firm:- świadczące usługi z zakresu dostarczania korespondencji i przesyłek;- Księgowo-finansowe i podatkowe;- Prawne i windykacyjne

– Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Firmy, m.in.dostawcom usług IT,

– Firmom współpracującym w ramach zawartych umów o współpracy.

Jakie prawa ma Klient
w zakresie ochrony danych osobowych?

Prawo do:

– dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych;

– żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

– sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Firmy GTM MOBIL;

– wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej wycofaniem, zachowują ważność;

– przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy. Firma GTM przekaże te dane na odpowiednim nośniku lub do wskazanego podmiotu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,

– wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Przysługujące Pani/ Panu prawa

 Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich przetwarzania lub usunięcia.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Firmą GTM MOBIL M-T   T. Walisiewicz Sp. Komandytowa lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe wskazane wyżej.

Ma Pani /Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza RODO.

Informacja o obowiązku
lub dobrowolności

 Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy z Firmą GTM MOBIL M-T T.Walisiewicz Sp. Komandytowa jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy z Firmą.

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecichFirma GTM MOBIL M-T T. Walisiewicz Sp. Komandytowa nie przekazuje i nie przetwarza danych osobowych do państw trzecich, – są to państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( EOG), który to zrzesza kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegia i Lichtenstein.
ProfilowanieFirma GTM MOBIL M-T T. Walisiewicz Sp. Komandytowa nie prowadzi profilowania danych swoich Klientów
Nowości GTM MobilNowości GTM Mobil

Nowości

Zobacz
GTM Mobil wózki aktywneGTM Mobil wózki aktywne

Wózki aktywne
dla dorosłych

Zobacz
Wózki aktywne dziecięceWózki aktywne dziecięce

Wózki aktywne
dla dzieci

Zobacz
Wózki GTM SpecjalneWózki GTM Specjalne

Wózki specjalne
dla dzieci i dorosłych

Zobacz
GTM Mobil wózki sportoweGTM Mobil wózki sportowe

Wózki Sportowe

Zobacz